Onderzoek

Bij aanvang van de therapie kan door de ouders of de arts de vraag gesteld worden om een motorisch onderzoek af te nemen. De aard van het onderzoek is steeds afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag van het kind.

Bij baby's en jonge kinderen wordt een ontwikkelingsonderzoek afgenomen om de motorische mijlpalen en de kwaliteit van beweging bij een kind na te gaan. Op basis daarvan kunnen tips gegeven worden om het kind verder te stimuleren of om ontwikkelingsstimulatie bij de kinesitherapeut op te starten.

Bij de peuters, kleuters en lagere schoolkinderen kan een psychomotorisch onderzoek worden afgenomen. Hier wordt de motoriek bekeken in relatie tot de emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden van het kind. Ook hier is de kwaliteit van beweging primair. Op basis van deze testen kunnen zowel de fijn- als grofmotorische vaardigheden, de schrijfmotoriek en de visueel-ruimtelijke vaardigheden geëvalueerd worden.

Kinderen kunnen in de praktijk terecht voor louter motorisch onderzoek en advies. Opstart van therapie is niet altijd noodzakelijk. We werken wel steeds op voorschrift van een arts om een motorisch onderzoek af te nemen.

Een (psycho)motorisch onderzoek kan aangewezen zijn om volgende zaken te evalueren :

Motorische ontwikkeling bij baby's - Grove motoriek - Fijne motoriek - Schrijfmotoriek - Visueel- ruimtelijk inzicht - Coördinatie - Lateralisatie - Werkhouding - Planning en organisatie - Aandacht en concentratie


Therapie

 • Zwangerschapsbegeleiding

  De zwangerschap is een periode die voor veel aanstaande mama's gepaard gaat met veel vragen en een aantal lichamelijke ongemakken.

Tijdens de prenatale begeleiding focussen we ons op de hulpvraag van de aanstaande ouders. We bereiden de ouders voor op de arbeid en bevalling, proberen antwoorden te geven op vragen en helpen klachten te verminderen. We stimuleren ook het bewegen tijdens de zwangerschap. Het voornaamste doel is dat vrouwen goed voorbereid zijn en vol vertrouwen kunnen bevallen.

Vanaf 6 tot 8 weken na de bevalling mogen mama's starten met de postnatale begeleiding. Na de bevalling is het belangrijk om vrouwen opnieuw in conditie te krijgen en eventuele ongemakken te verhelpen. Dit proberen we door bekkenbodemtraining, houdingsoefeningen, stabilisatieoefeningen en krachttraining. We werken op basis van de yogaprincipes en de Clinical Pilates.

Om de band tussen ouder en kind te versterken kan ook een sessie babymassage gevolgd worden. Er wordt aangeleerd hoe je zelf je kindje kan masseren. • Ontwikkelingsstimulatie

  Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo en bij sommige kinderen gaat niet alles zomaar vanzelf.. Soms hebben ouders genoeg aan een aantal tips om de houding, het bewegen en het spel van hun kind aan te passen en zo de ontwikkeling verder te stimuleren. Andere kinderen hebben wat extra ondersteuning nodig om te komen tot rollen, zitten, staan of stappen.

Indicaties :

Prematuur geboren baby's - Voorkeurshouding - Plagiocephalie - Torticollis - Poepschuivers - Plexus brachialisletsel - Orthopedische problemen (heupdysplasie, klompvoetjes,..)


 • Bobath- therapie

  Bobath-therapie is een behandelingsvorm waarbij men zich baseert op de normale ontwikkeling om kinderen met neurologische problemen en een vertraagde motorische ontwikkeling te gaan behandelen en hun ontwikkeling te stimuleren.  Men probeert de spierspanning te gaan normaliseren en zo een meer normaal bewegingspatroon uit te lokken.  Zo is het doel op termijn contracturen en andere orthopedische problemen te voorkomen. Als therapeut begeleiden we ook het aanpassen van hulpmiddelen.

Indicaties: 

Vertraagde motorische ontwikkeling - Cerbrale Parese (CP) of hersenverlamming - Spierziektes - Spina bifida - Genetische of syndromale aandoeningen - Scoliose - Tenenlopen - ...


 • Ademhalingskinesitherapie

  We gaan voor aanvang van de therapie steeds na via ausculatie waar de slijmen juist aanwezig zijn. Door middel van Autogene drainage proberen we de slijmen te evacueren en zo de luchtwegen van het kind vrij te maken. Vaak gebeurt dit in combinatie met aerosoltherapie, het gebruik van PEP of flutter en neusspoelingen. 

Indicaties:

Longontsteking - Bronchitis/bronchiolitis - RSV- Tracheomalacie -  Mucoviscidose - Bronchopulmonaire dysplasie bij prematuren - Primaire ciliaire dyskinesie -  ...


 • Psychomotorische therapie


Binnen de psychomotorische therapie is niet enkel het motorisch bewegen belangrijk, maar vooral de relatie tussen het motorische aspect, de verstandelijke mogelijkden van een kind en het sociaal-emotionele aspect. We proberen de relatie tussen wat een kind denkt, hoe het zich voelt en hoe het beweegt te ondersteunen.  Het voornaamste doel is dat een kind plezier en succes leert ervaren in het bewegen. 

Binnen de psychomotorische therapie kunnen volgende vaardigheden geoefend worden :

 • Grove motoriek: evenwicht, coördinatie, balvaardigheid, fietsen, ...
 • Fijne motoriek: kleuren, knippen, plakken, prikken, rijgen
 • Schrijfmotoriek : pengreep, schrijfhouding, schrijftempo,..
 • Lateralisatie: ontwikkelen handvoorkeur, overkruisen van de middenlijn
 • Schoolrijpheid , verbeteren van de werkhouding, concentratie en volgehouden aandacht
 • Visueel ruimtelijk inzicht, ruimtelijke oriëntatie , gericht kijken
 • Lichaamsbesef
 • Verbeteren van motorische vaardigheden zoals eten met mes en vork, aankleden, sluitingen,..
 • Relaxatie

Indicaties :

Kinderen met bewegingsangst - Kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling (DCD, ADHD, ASS,..) - Kinderen met schrijfmotorische problemen -  Kinderen met gedragsmoeilijkheden - Kinderen met CVI- ...


 • Typ 10 (blind typen)

  De Typ 10 methode is een manier om kinderen vanaf 9 jaar blind te leren typen. Kinderen leren door middel van deze methode typen op een speelse manier en zonder tijdsdruk. Hierdoor is deze methode heel geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. We automatiseren deze vaardigheid tot kinderen het typen vlot onder de knie hebben en kunnen inschakelen als alternatief voor het schrijven. We werken volgens de erkende Typ 10 methode. Meer informatie kunnen jullie terugvinden op de website van Typ 10 of op het instructiefilmpje.

Indicaties: 

Kinderen met schrijfmotorische problemen - Kinderen met dyslexie - Kinderen met DCD


 • Kinderyoga

Kinderen bewegen tegenwoordig minder dan vroeger. Kinderyoga is een laagdrempelige manier om kinderen bewust te laten worden van hun eigen lichaam en hen te laten nadenken over hun gevoelens. We leren kinderen om zich te concentreren maar ook ontspanning en creatieve opdrachten maken deel uit van elke les.

Het doel is om kinderen plezier te laten beleven in bewegen, maar ook om hen te leren omgaan met anderen. Elke les wordt zodanig opgebouwd dat elk kind binnen zijn eigen mogelijkheden kan deelnemen.All kids need is a little help, a little hope and somebody who believes in them. 

Het is niet voor elk kind gemakkelijk om naar de therapie te komen. Geconfronteerd worden met wat moeilijk of soms onmogelijk lijkt, brengt vaak frustraties met zich mee. We zijn ons hiervan bewust  en vinden daarom de noden en de wensen van het kind heel belangrijk.  Daarom proberen we met ouders, de school en externe hulpverleners een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag waarbij het kind centraal staat. Enkel wanneer een kind zich begrepen voelt kunnen we in therapie komen tot voldoende motivatie om te bereiken wat onmogelijk leek.